PESAN GURU SEKUMPUL

PESAN GURU SEKUMPUL
Setiap manusia mempunyai salah dan setiap kesalahan perlu di perbaiki untuk menutupi kesalahan

Selasa, 26 Juni 2012

Jurumiyyah 2


BAB  PENGETAHUAN TENTANG TANDA-TANDA I’RAB

Tanda MARFU’ ada empat (4) :
1.       Dhommah
2.       Waw
3.       Alif
4.       Nun

-          DHOMMAH menjadi tanda marfu’ ada empat (4) :
1.       Pada isim mufrad (tunggal)
2.       Pada jama’ taksir
3.       Pada jama’ muannats salim
4.       Pada fiil mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu di akhirnya.

-          WAW  itu menjadi tanda marfu’ ada dalam dua (2) tempat :
1.       Pada Jama’ mudzakkar salim
2.       Pada Asma’ul khomsah yaitu :
a.       ابوك   asalnya  اب
b.      اخون    asalnya  اخ
c.       حموك    asalnya  حم
d.      فوك       asalnya  ف
e.      ذومال  asalnya    ذ
-          ALIF  menjadi tanda marfu’ khusus dalam isim mutsanna
-          NUN  menjadi tanda marfu’ ada dalam :
1.       Fiil mudhari jika bersambung dengan dhomir tatsiniyah
2.       Fiil mudhari jika bersambung dengan dhomir jama’
3.       Fiil mudhori jika ia bersambung dengan dhomir muannatsah mukhotobah

MANSUB  mempunyai lima tanda : Mempunyai lima (5) tanda :
1.       Fathah
2.       Alif
3.       Kasroh
4.       Ya
5.       Dihilangkan NUN

-          FATHAH itu menjadi tanda mansub dalam tiga (3) tempat :
1.       Pada isim mufrod
2.       Pada jama’ taksir
3.       Fiil mudhori jika masuk padanya adat nashab dan tidak bersambung sesuatu di akhirnya

-          ALIF ia menjadi tanda mansub dalam asma’ul khomsah (fiil yang lima) seperti
  اباك واخاك رابت

-           KASROH menjadi tanda mansub pada jama’ muannas salim
-           YA’ menjadi alamat mansub dalam musanna dan jama’
-          DIHILANGKAN NUN menjadi tanda mansub dalam af’alul khomsah (fiil yang lima) yang dalam keadaan marfu’ nun tersebut menjadi tanda marfu’nya

MAJRUR mempunyai tiga tanda :
1.       Kasroh
2.       Ya’
3.       Fathah

-          KASROH menjadi tanda majrur dalam tiga (3) tempat :
1.       Pada  isim mufrod munsorif (yang menerima tanwin) baik mudzakkar atau muannas
2.       Pada isim jama’ taksir munsorif
3.       Pada isim jam’ muannas salim

-          YA’ menjadi tanda majrur dalam tiga (3) tempat :
1.       Pada asma’ul khomsah
2.       Pada isim mutsanna
3.       Pada isim jama’ muzakkar salim


-          FATHAH menjadi tanda majrur pada isim yang tidak munsharif.

FIIL YANG MAJZUM mempunyai dua (2) tanda :
1.       Sukun
2.       Mahdzuf

-          SUKUN ia menjadi tanda majzum pada fiil mudhori shohikhul akhir

-          MAHDZUF ia menjadi tanda majzum pada fiil mudhori mu’tal akhir  dan pada fiil-fiil yang waktu marfu’nya di nyatakan nunnya (yakni af’alul khomsah

FASAL MU’RAB

Mu’rab dua bagian :
1.       Mu’rab dengan harakat
2.       Mu’rab dengan huruf

Adapun yang mu’rab dengan harakat ada empat (4) macam :
1.       Isim mufrad
2.       Jama’ taksir
3.       Jama’ muannas salim
4.       Fiil mudhori yang tidak bersambung dengan sesuatu
Semuanya itu di marfu’kan dengan dhommah, di mansubkan dengan fathah, di majrurkan dengan kasroh dan dimajzumkan dengan sukun.
Dikecualikan dari yang tersebut tadi; tiga macam :
1.       Jama’ muannas salim di mansubkan dengan kasroh
2.       Isim ghoiru munshorib di majrurkannya dengan fathah
3.       Fiil mu’tal akhir di majzumkannya dengan di buang huruf akhirnya.

Dan yang mu’rab dengan huru ada empat (4) macam :
1.       Mutsanna
2.       Jama’ mudzakkar salim
3.       Asma’ul khomsah
4.       Af’alul khomsah

يفعلان  تفعلان  يفعلون   تفعلون   تفعلين    (af’alul khomsah)
-          MUTSANNA maka ia dimarfu’kan dengan alif, di mansubkan dan di majrurkan dengan ya’
-         JAMA’ MUDZAKKAR SALIM di marfu’kan dengan waw, di masubkan dan di majrurkan dengan ya’
-       ASMA’UL KHOMSAH di marfu’kan dengan waw, di mansubkan dengan alif dan dimajrurkan dengan ya
-    AF’ALUL KHOMSAH di marfu’kan dengan nun, di masubkan dan di majzumkan dengan dihilangkannya dengan nun

Tidak ada komentar:

Posting Komentar